Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Erasmus+ KA1 projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“

Konsorciumas, kurį sudaro trys neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos: Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendina mobilumo projektą, kurio tikslas - didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

1. Patobulinti darbuotojų kompetencijas šiose srityse:

  • darbo su tėvais, priklausančiais socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, t.y. šeimos, kuriose tėvai stokoja elementarių tėvystės įgūdžių, nepilnos šeimos, šeimos išgyvenančios skyrybas, atkuriamosios (pakaitinės) šeimos, neįgalius vaikus auginančios šeimos, srityje. Šių asmenų tėvystės įgūdžių mokyme;
  • suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavime: tėvystės įgūdžių mokymo programų rengimas ir vertinimas, dalyvių motyvavimo būdai.

2. Stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir plėsti tarptautinius ryšius.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Dalyvavimas One Family organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose Positive Parenting for Changing Families“ Airijoje.
  • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota nepilnoms šeimos, šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, atkuriamosioms (pakaitinėms) šeimoms, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
  • Dalyvavimas darbo stebėjimo vizite Nacionaliniame socialinių paslaugų departamente (National Board of Social Services) prie Vaikų ir socialinių reikalų ministerijos Danijoje.
  • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
  • Naujų programų ir mokymo veiklų įvertinimas, privalumų ir trūkumų aptarimas. Projekto rezultatų sklaida.

 

 

Laimėtas Erasmus+ KA1 projektas. Pirmasis konsorciumo narių susitikimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba kartu su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Panevėžio rajono pedagogine psichologine tarnyba dalyvavo 2018 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų KA104 projektų konkurse dotacijai gauti. Konkursas buvo sėkmingas ir šiuo metu pradedamas įgyvendinti projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“.

Projekto tikslas - didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Pagal šį projektą visų trijų tarnybų darbuotojai dalyvaus kursuose Airijoje, kuriuose mokysis kaip paruošti ir vesti efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programą, pritaikytą nepilnoms šeimoms, šeimoms išgyvenančioms skyrybas, atkuriamosioms (pakaitinėms) šeimoms. Taip pat dalyvaus darbo stebėjimo vizite Danijoje, kurioje stebės, kaip dirbama ir kaip mokomi tėvai, kurie augina neįgalius vaikus.

Rugsėjo 28 d. įvyko pirmasis konsorciumo narių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto veiklos, finansavimo galimybės planuojamų mobilumo programos rezultatų taikymo, sklaidos galimybės, dalyvių atrankos skaidrumo laikymosi principai ir kiti klausimai.

Po susitikimo kiekvienoje tarnyboje įvykdyta dalyvių atranka pirmajai veiklai. Į kursus Airijoje 2019 m. vasario 4-8 d. vyksta 6 dalyviai, po 2 iš kiekvienos tarnybos.