Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Nuo 2017 m. sausio mėn. registracija į Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius vykdoma informacinėje sistemoje www.semiplius.lt 

Būtina sąlyga - susikurti asmenines paskyras minėtoje informacinėje sistemoje.

Tik paskyros pagalba galėsite registruotis į skelbiamus kvalifikacijos tobulinimo renginius ir juose dalyvauti. 

19 d. 12 val. Paskaita Kėdainių rajono Krakių seniūnijos bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

20 d. 13 val. 46-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono etapo darbų vertinimas.

21 d. 12 val. Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.

22 d. 12 val.  Seminaras Kėdainių ,,Atžalyno'' gimnazijos pedagogams: „Žiemos švenčių papročiai ir tradicijos''. Lektorė - profesijos mokytoja metodininkė Ingrida Šlikienė, Kėdainių profesinio rengimo centras.

27 d. 10 val. Seminaras Kėdainių ,,Atžalyno'' gimnazijos pedagogams: „Kaip išmokyti mokinius mąstyti ir spręsti problemas?''. Lektorius - Tomas Lagunavičius, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.

27 d. 10 val. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos pedagogams: „Muzikinis lavinimas ir kūrybiškumo ugdymas, siekiant kurti sąlygas individualiems mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti”. Lektorė – Rūta Kutraitė, Kėdainių muzikos mokyklos direktorė; mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras.

28 d. 10 val.  Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokytojams: ,,Planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybės mokymo procese". Lektorė - mokytoja Daiva Jaškienė, Kėdainių rajono Akademijos gimnazija.

28 d. 10 val. Respublikinė klasių vadovų konferencija: ,,Klasės vadovo darbo sėkmės ir nesėkmės". Organizatorius - Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.

28 d. 14 val. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Gruodžio 13 d. vyko tradicinė popietė  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Pabūkime kartu...“. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Olita  Dautartaitė skaitė Jono Strielkūno eiles, dalijosi nuotaikingais prisiminamais iš teatralų gyvenimo, prisiminė susitikimus su Bernardu Brazdžioniu. Mokytojas džiugino šventinė nuotaika, juokas, prisiminimai, nuoširdūs literatūriniai palinkėjimai.

Renginį organizavo Kėdainių rajono lietuvkalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis.

IMG 0268

 

12 d. 10 val. 28 - osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8 -12 kl.) rajono etapas.

12 d. 13 val. Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: ,,Vertybių reikšmė ir ugdymo realybė”. Lektorės: spec. pedagogė metodininkė Rasa Merkelienė, vyr. socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, Kėdainių   l/d ,,Vyturėlis”; pardavimų vadovė Jurgita Gasiūnienė, UAB „Jurasta”. 

12-15 d.  Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis" dorovinių vertybių ugdymo projektas: „Auginkime gėrį - gerumu". Organizatorės: auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, vyr socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis".     

13 d. 15 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams:  „Pozityvi tėvystė”.

13 d. 15.30 val.Tradicinė popietė  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams ,,Pabūkime kartu...”.  Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorės Olitos Dautartaitės programa.                                                    

14 d. 10 val. Seminaras socialiniams pedagogams: „Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės”. Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai” Klaipėdos padalinio vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys.

14 d. 13 val. Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 13 val. Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui (skyrių vedėjų) metodinis pasitarimas.

14 d. 15 val. Matematikos mokytojų metodinės tarybos pasitarimas.

15 d. 16 val. Respublikinis muzikos festivalis „Žiemos mozaika“. Organizatorė - muzikos mokytoja metodininkė Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė, Kėdainių šviesioji gimnazija.

15 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų metodinė išvyka į Vilnių.

16 d. 13 val. NEĮVYKS Seminaras užsienio kalbų mokytojams dirbantiems pradinėse klasėse: ,,Rašymo ir skaitymo įgūdžių ugdymas užsienio kalbos pamokose“. Lektorė - mokytoja metodininkė Jolanta Sabaliauskienė, Kauno Panemunės pradinė mokykla.

Įvykdytas projektas „ Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldų institucijų šturmo dalis“

Baigtas vykdyti projektas finansuotas rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Tai - “Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų šturmas” tęsinys.

Organizuotose veiklose dalyvavo keturių Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldos institucijų nariai: Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, Akademijos gimnazija, Truskavos pagrindinė mokykla, Labūnavos pagrindinė mokykla.

Vykdytojos - Kėdainių rajono mokinių tarybos narės: Augustė Dumčiūtė ir Marta Gadišauskaitė supažindino mokinių savivaldų narius su moksleivių įtraukties į visuomenišką veiklą skatinimo būdais. Padėjo išsirinkti efektyviausia būdą kiekvienai mokyklai pagal moksleivių poreikius. Pateikė pavyzdžius, kaip savivaldos gali įtraukti visą mokyklos moksleivių bendruomenę į problemų sprendimo būdų ieškojimą, padėjo rasti atsakymus į iškilusius klausimus susijusius su moksleivių skatinimu įsitraukti į visuomenišką veiklą.

Kėdainių rajono mokinių tarybai ši projekto vykdyta veikla padėjo išsiaiškinti mokyklų mokinių savivaldos institucijų trūkumus ir gerąsias savybes. Išgirdome problemas ir idėjas. Sustiprėjo bendradarbiavimo ryšį su lankytų mokyklų mokinių savivaldomis.

Ateityje toliau bendrausim su moksleiviais, skatinsim būti aktyviais dalyviais savo bendruomenėse ir už jos ribų. Projektas padėjo išsiaiškinti jaunimo poreikius, tarpusavio santykius ir atskleidė jų gebėjimus, todėl veiklos bus orientuotos į trūkstamų kompetencijų kėlimą.

Projekto vadovė Birutė Jankauskaitė

 

gruodžio mėn. reader

5, 7 d.  10 val. Individualūs  mokymai  „Pozityvi tėvystė” Kėdainių r.  Vilainių seniūnijos šeimai .  Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

6 d. 10 val. Seminaras ugdymo įstaigų vadovams: ,,Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo: konstruktyvi kritika, efektyvus pagyrimas ir motyvatoriai". Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės konsultantas, koučingo specialistas.

6 d. 13.15 val. Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas” pedagogams: ,,Vaikų emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą". Lektorė - Gintarė Visockaitė, VŠĮ Prasminga vaikystė direktorė.

6 d. 15 val. Užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, bei jų tėvams: „Saulė ant elnio ragų”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

7 d. 9.30 val. Vaikų sportinės žaidynės: „Nykštukų šėlsmas”.Organizatoriai: auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, vyr. auklėtoja Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d „Pasaka”; auklėtoja metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”; vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių  l/d „Aviliukas”; auklėtoja metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių  l/d „Žilvitis”.

7 d. 11 val. Tarptautinis seminaras: „Inovatyvūs profesinės anglų kalbos mokymosi metodai”. Lektoriai - jungtinė lektorių grupė. Organizatorius - Kėdainių profesinio rengimo centras.

7 d. 12 val. Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV-ų klasių mokinių viktorinos „Irkis į gilumą“ II - asis etapas. Organizatorė - tikybos mokytoja metodininkė Sandra Palubeckė. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

7 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas.

7 d. 14 val. Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas: ,,Mokinių raštingumo ugdymas per geografijos pamokas.

7 d. 15,30 val. Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: „Savanorystės samprata”. Lektorė - Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

NUKELTA Į 14 d8 d. 13 val. Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui (skyrių vedėjų) metodinis pasitarimas.

8 d. 17 val. Paskaita Kėdainių mokyklos - darželio ,,Vaikystė” pedagogams: ,,Gamtinės medžiagos paruošimas  ir panaudojimas kūrybiniams darbams: Advento vainiko komponavimo būdai, Kalėdų dekoracijos”. Lektorė - mokytoja Gintarė Boreišienė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija.

9 d. 9 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams:  „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas.“  Lektorė – doc. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos universitetas.

9 d. 10 val. Seminaras respublikos dailės mokyklų ir meno mokyklų dailės skyrių vadovams ir mokytojams:  ,,Dailės mokyklos ugdymo turinio kaita neoliberalaus kapitalizmo sąlygomis”.  Lektoriai: Vida Burbulienė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė; vyresnioji mokytoja Žaneta Vasilė, Kėdainių dailės mokykla; Algis Lankelis Elvich, Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokyklos direktorius; Birutė Žilėnienė, Ukmergės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja dailei; Redas Diržys, Alytaus dailės mokyklos direktorius.

9 d. 10 val. Paskaita bibliotekininkams: „Etnokultūros savitumas Kėdainių rajone“.  Lektorė – Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro Arnetų namas vadovė.

9 d. 12 val. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams, kūno kultūros mokytojams,  sporto mokytojams - treneriams: „Judėjimas ir mankšta – smagi pramoga”. Lektoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paleckienė, vyr. mokytoja  Neringa Daugėlienė, Kėdainių sporto centras.

9 d. 18 val. Kėdainių miesto mokyklų mokinių savivaldos institucijų forumas: „Bendradarbiauk, o ne kariauk!”. Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė ir mokinių savivalda, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

10 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (II-asis seminaras). Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007- 12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 redakcija). Lektorė - logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

10 d. 10 val. Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: „Komandos stiprinimo metodai”. Mokymus veda - Klaudijus Melys, LMS Alumni.