Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Lapkričio 9 dieną Kėdainių rajono mokinių tarybos pasėdyje patvirtintas naujas pirmininkas. Juo tapo Kėdainių šviesiosios gimnazijos I klasės mokinys Valdas Kupčinskas. Jis pakeitė vienerius metus Mokinių tarybai sėkmingai vadovavusią Birutę Jankauskaitę. 

Sveikiname naująjį pirmininką, linkime sėkmingo, kupino gerų idėjų darbo!

7 d. 15 val. Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis

8 d. 10 val. Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams: „Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo: ką planuojame ir kodėl būtent tai planuojame? Rodiklių formulavimas. Kokie yra SMART reikalavimai? Efektyviai suformuluoti uždaviniai”. Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės konsultantas, koučingo specialistas.

8 d. 13,30 val. Konsultacija LSU Kėdainių "Aušros" progimnazijos pradinio ugdymo pedagogams dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo. Konsultuoja - Jurgita Vaitelytė, specialioji pedagogė metodininkė, specialiojo ugdymo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

9 d. 15 val. Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: „Sprendžiu problemą”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

9 d. 15 val. Mokinių savanoriškos veiklos klubo pasitarimas.  

10 d. 10 val. Seminaras Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialiniams pedagogams: „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir pagalbos teikimas”. Lektoriai - Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialinių pedagogų komanda.

10 d. 14 val. Seminaras Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos pedagogams: „Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės”. Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai” Klaipėdos padalinio vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys.

10 d. 15 val. Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas: „Pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos iniciatyvos". Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė

10 d. 15 val. Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: „Oratorystės menas”. Lektorė - Antanida Likšienė, sertifikuota oratorių trenerė.

10 d. 17 val. Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus ikimokyklinio amžiaus ir pradinio ugdymo vaikų tėvams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

13 d. 10 val. Mokymai Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai”. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.

31 d. 10 val. Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: „Paauglių psichinės sveikatos ypatumai ir dažniausiai pasitaikantys sutrikimai”. Lektorė – psichologė Rita Bagdonaitė, Kėdainių šviesioji gimnazija.

31 d. 10 val. Seminaras meninio ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, muzikos mokytojams: „Muzikos dėžutė“. Lektorė – Neringa Lapinskienė, muzikinio ugdymo pedagogė.

31 d. 11 val. 5-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas.

2 - 4 d. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas ikimokyklinėje įstaigoje: mažais žingsneliais mokyklos link“. Dalyvauja Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ir l/d „Pasaka“ vaikai, jų tėveliai ir pedagogai. 

2 d. 10 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams: „Buvimas mokytoju. Buvimas kolega. Buvimas bendruomene". Lektorė - Austėja Makulavičienė, Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos psichologė.

2 d. 10 val. Seminaras Kėdainių ir Jonavos rajonų istorijos, pilietinio ugdymo mokytojams: „Krašto kultūrinio paveldo reikšmės atskleidimas panaudojant projektinę veiklą ir skaitymo strategijas”.Lektorės: mokytoja metodininkė Vilma Domkutė, Kėdainių „Ryto” progimnazija; vyr. mokytoja Daiva Ribikauskienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazija; mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija; mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių raj. Šėtos gimnazija.

3 d. 11 val. Seminaras užsienio kalbų mokytojams dirbantiems pradinėse klasėse: „Disciplinos palaikymo metodai užsienio kalbos pamokose“. Lektorė - mokytoja metodininkė Jolanta Sabaliauskienė, Kauno Panemunės pradinė mokykla.

3 d. 9 val. Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo, gegrafijos, lietuvių k. ir literatūros mokytojams: „Kėdainių raj. Plinkaigalio, Pašušvio, Vozbučių, Ambraziūnų, Pilsupių piliakalniai ir Skinderiškio dendrologinis parkas: panaudojimo būdai ir galimybės ugdymo procese”. Lektorius - Algirdas Juknevičius, Kėdainių krašto muziejaus archeologas.

3 d. 10  val. Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams:  „Mokinių meninis skaitymas ir vertinimo kriterijai“. Lektorė - doc. dr. Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos Teatro katedros vedėja, scenos kalbos pedagogė.

3 d. 10 val. Seminaras Kėdainių ,,Ryto'' progimnazijos pradinių klasių mokytojams: ,,Fizinio pajėgumo testavimo metodika pradinėse klasėse''. Lektorės: mokytoja metodininkė Ingrida Šelekienė, mokytoja metodininkė Violeta Katkuvienė, Kėdainių ,,Ryto'' progimnazija.

3 d. 9 val. Seminaras Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” bendruomenės nariams: „Vaiko gerovės užtikrinimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste”. Lektorė - Rūta Pabedinskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šeimos ir bendruomenių departamento vyr. specialistė.

4 d. 13 val. Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: ,,Fizinio aktyvumo skatinimas ikimokykliniame amžiuje naudojant netradicines ugdymo priemones”. Lektorės: auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, vyr.auklėtoja Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d “Pasaka”; auklėtoja metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d “Obelėlė”; vyr auklėtoja Jolanta Kaseravičienė, Kėdainių l/d “Aviliukas”; auklėtoja metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių l/d “Žilvitis”.

5-6 d. Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas.

24 d. 11 val. Bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Jekaterina Karmelavičiūtė

25 d. 11val. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas: "Bendradarbiavimo galimybės gerinant pagalbos teikimą mokiniui ir šeimai. Apskrito stalo diskusija su policijos komisariato ir sveikatos biuro specialistais". Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė.

25 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

NEĮVYKS. 27 d. 10 val. Seminaras pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams: „Šiuolaikinių vaikų dėmesys ir atmintis: kaip pasinaudoti tyrimų duomenimis ugdant Z kartą. Lektorė - Unė Kaunaitė, švietimo ekspertė, rašytoja, Kembridžo švietimo studijų magistrantė.

28 d. 17 val. Kėdainių r. ugdymo įstaigų direktorių vizitas į VšĮ „Mažylių (ateities) akademija”. Darbotvarkėje: susipažinimas su ugdymo proceso organizavimu.

30 d. 10 val. Mokymai Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.

2016 m. spalio 14 d. buvo vykdomas projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas ikimokyklinėje įstaigoje: mažais žingsneliais mokyklos link“, finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto veiklų metu buvo organizuotas seminaras tėvams, pedagogams „Autistiško vaiko pasiruošimas mokyklai. Galimybės ir iššūkiai“. Seminarą vedė logopedė metodininkė Loreta Grikainienė iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“.

 

17 d. 15 val.  Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m. m. ir kt. klausimai. Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė

18 d. 10,45val. Atvira pamoka 6 klasėje: „Aleksandro Makedoniečio užkariavimai” (skaitymo strategijų taikymas ir kolegialus grįžtamasis ryšys). Pamoką veda: mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.

18 d. 12 val. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: „Skaitymo strategijos taikymas skaitant grožinius ir negrožinius tekstus”. Lektorė - mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos Panerio pradinė mokykla.

18 d. 15 val. Praktiniai užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

18 d. 15 val. Bendravimo su tėvais tobulinimo kursai, paskirti tėvams pagal teismo nutartį. Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

18 d. 16 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centro bendruomenei: „Paauglystė - kas tai?”. Lektorė: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

19 d. 10 val. Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokyklinio amžiaus vaikams: „Noriu bendrauti ir pažinti nuotaikas“. Praktiniai užsiėmimai: „Pozityvių emocijų raiška spalvomis” .Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, vyr. socialinė pedagogė , Lina Mindauliūtė - Žukienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”.

19 d. 13,50 val. Paskaita Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos pedagogams: „Pedagogų bendravimo ypatumai su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais”.  Lektorė - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos.

19 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

20 d. 12 val. Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pedagogams: "Verslumo ir gamtosaugos idėjų integracija į ugdymo procesą". Lektoriai: doc.dr.Algirdas Amšiejus, Albinas Pugevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas; jaunimo ir neformaliojo vaikų švietimo skyriaus vedėja Alma Jociuvienė, mokytoja metodininkė Lida Vilčinskaitė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

21 d. 10 val. Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė.

21 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Visų nuomonė svarbi?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

22 d. 10 val. Tikybos mokytojų rekolekcijos.  Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė

23 d. 10 val.  Mokymai Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.