Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

1 d. 10 val. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams: „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ (II-oji dalis).  Lektoriai: Ugdymo plėtotės centro lektoriai. 

1 d. 10 val. Individualūs  mokymai  „Pozityvi tėvystė” Kėdainių r.  Vilainių seniūnijos šeimai .  Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

1 d. 13 val. Seminaras Josvainių socialinio ir ugdymo centro bendruomenei: „Akvarelė ir vaizduotės lavinimas“. Lektorė - Sigutė Ach, VšĮ ,,Menų valtys".

1-14 d. Akcija „Pradžiuginkim širdį senolių”. Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Audronė Gailiuvienė, meninio ugdymo pedagogė Laima Avičiuvienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“.

2 d. 10 val. Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo mokytojams:  „Apie laisvės kovų istoriją kalbėkime gyvai ir įdomiai“.  Lektoriai: prof. dr. Valdas Rakutis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius; mokytojas ekspertas Vidmantas Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius; Jonas Liugaila, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorius, grafikos dizaineris; Tomas Kazulėnas, VšĮ Demokratinės politikos instituto direktorius; Andrius Bautronis, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas; Vaidas Banys, Kėdainių krašto muziejaus muziejininkas.   Organizatorius - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.  

29 d. NEĮVYKS planuotas seminaras pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų vadovams „Veiksniai, lemiantis mokyklos veiklos kokybę” (nesusirinko grupė).  Lektorė – Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja.

29 d. 13 val. seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pedagogams „Veiksniai, lemiantis mokyklos veiklos kokybę”.Lektorė – Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja.

29 d. 10 val. Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: „Lyderystė modernioje švietimo įstaigoje: 1+1=3. Pozityvaus mąstymo strategijos - lyderystės pamatas”. Lektorė - Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė, Klaipėdos universitetas.

30 d. 10 val. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams: „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ (I-oji dalis). Lektoriai: Ugdymo plėtotės centro lektoriai. 

Projekto „Mokiniai-mokiniams-2“ baigiamasis renginys.

Lapkričio 19 d. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamo projekto „Mokiniai – mokiniams - 2”(arba ,,Nežinomasis – X‘‘)   forumas ,,Dabartį kuriame kartu‘‘. Projektą vykdė Birutė Jankauskaitė ir Kėdainių rajono mokinių tarybos komanda.

Forume dalyvavo Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos - daugiafunkcio centro ir Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai. Šios ugdymo įstaigos yra labiausia nutolusios nuo rajonų centrų.

Forumą pradėjo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas, buvusi KRMT pirmininkė ir projekto kūrėja, Birutė Jankauskaitė.

Renginio dalyviai turėjo galimybę paklausyti naudingų paskaitų – politologo Lino Kojalos: ,,Kaip atpažinti propagandą?‘‘, Kauno ,,Apskrito stalo‘‘ valdybos nario Simo Sirtauto: ,,Ar moksleivio idėjos gali tapti realybe mieste ir valstybėje?‘‘.

Atvykę penkių rajonų mokyklų atstovai pasidalino patirtimis, kaip jiems sekėsi vykdyti įvairias veiklas (debatus, diskusijas, filmų peržiūras ir kt.) savo bendruomenėse.

Antroji forumo dalis vyko Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje. KRMT atstovės kalbėjo apie tai, kaip tapti geresniu, atrasti ir pažinti save, kaip elgtis tam tikrose situacijose, darbo grupėse vykdė praktines užduotis.
                     Projektas buvo sėkmingas ir davė rezultatą – jam pasibaigus, tęsime bendradarbiavimą tarp 5 rajonų ugdymo įstaigų. Dalyviai toliau palaikys ryšį su projekto vykdytojais, kurie konsultuos, kaip veikti toliau, kuriant bendruomenišką aplinką savo mokyklose.

Ugnė Petraitytė

21 d. 10 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” bendruomenei: „Vaikų seksualinis elgesys: norma ir patologija”. Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

22 d. 15 val. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų Vadovų klubo posėdis.

23 d. 11 val. NEĮVYKS. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams: „Mokymo(si) pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir taikymas”. Seminaro dalyviai išbandys ir taikys įvairius mokinių pasiekimų vertinimo metodus.  Lektorė - doc. dr. Gintautė Žibėnienė, Mykolo Romerio universitetas.

23 d. 15 val. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės nariams: „Tėvų elgesio pasekmės vaikams”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

24 d. 13 val. Specialiųjų pedagogų metodinio  būrelio pasitarimas.

25 d. 9 val. NEĮVYKS. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas.

25 d. 10 val. Kėdainių dekanato Jaunimo diena: „Pažink gailestingumą!“. Renginio organizatorius – Kėdainių dekanato parapija.

25 d. 10 val. NEĮVYKS. Seminaras Anykščių ir Kėdainių rajonų socialiniams pedagogams, psichologams: „Socialinio pedagogo ir psichologo bendradarbiavimo galimybės vykdant prevencinę veiklą mokykloje”.  Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Sinickienė, psichologė Olga Lukšienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.

26 d. 10 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (I-asis seminaras). Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 2007-12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 redakcija). Lektorė - spec. pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

26 d. 11 val. LSU Kėdainių  „Aušros" progimnazijos rajoninė 1-6 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, popietė: „Pasaka kitaip". Organizatoriai:  LSU Kėdainių „Aušros" progimnazijos pedagogų komanda.       

26 d. Klaipėdos universiteto Menų akademija (K.Donelaičio 4)  V - osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados šalies etapas. Dalyvauja - Saulė Balsytė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2 kl. mokinė. 

14 d. 13,30 val. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5 – 6 m.) ugdymo pedagogų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekto „Kaip surasti Lietuvą 2017?“ organizatorių komandų pasitarimas.

15 d. 10 val. Respublikinė andragogų ir mokinių (suaugusiųjų) konferencija: „Kūrybiška edukacija – tiltas į mokymo(si) sėkmę“ . Organizatorius - Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

15 d. 16.30 va. Paskaita Kėdainių m/d „Vaikystė“ priešmokyklinių grupių tėvams: „Vaikų pyktis ir agresija “. Lektorė - Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

16 d. 13 val. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: „Meno laboratorija  pradinėje mokykloje”. Prašome atsinešti popieriaus, žirklių, klijų, pieštuką ir liniuotę. Lektorė - mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla.

17 d. 10 val. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių konferencija: „Miško gėrybės”. Organizatorius - Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla.

17 d. 13 val. Seminaras matematikos mokytojams: „Olimpiadiniai uždaviniai 5 - 8 klasei”. Lektoriai: mokytoja metodininkė Natalja Sinicyna, mokytojas ekspertas Leonas Narkevičius, Kauno technologijos universiteto gimnazija.

17 d. 13 val. Paskaita Kėdainių rajono Surviliškio seniūnijos bendruomenės nariams: „Paauglystė - kas tai?”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

17 d. 14 val. Seminaras  ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių  pedagogams: „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio ypatybių testavimo ir ugdymo ypatumai“. Lektorės: mokytoja metodininkė Audronė Gailiūnienė, vyr. mokytoja Rasa Supronienė, mokytoja metodininkė Diana Jermakovienė, vyr. mokytoja Rita Kerzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Aida Gaižauskienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija.

18 d. 10 val. Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: „Šokančios stygos”. Lektorės:  mokytoja  metodininkė Daiva Naujokienė,  mokytoja  metodininkė Zita Smikienė, vyresnioji mokytoja Vilma Stanienė, mokytoja ekspertė Rūta Kutraitė, Kėdainių muzikos mokykla; vyresnioji koncertmeisterė Jolanta Balčiūnaitė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla.

19 d. 10 val. Projekto „ Mokiniai - mokiniams - 2” dalyvių FORUMAS.  Organizatorius -   Kėdainių rajono mokinių taryba.

18 d. 11 val. Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: „Aktyvieji mokymo(si) metodai: naujos formos ir galimybės naudojant netradicinius mokymo(si) metodus”. Lektorės: vyr. mokytoja Laura Paulauskienė, vyr. socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Lapkričio 9 dieną Kėdainių rajono mokinių tarybos pasėdyje patvirtintas naujas pirmininkas. Juo tapo Kėdainių šviesiosios gimnazijos I klasės mokinys Valdas Kupčinskas. Jis pakeitė vienerius metus Mokinių tarybai sėkmingai vadovavusią Birutę Jankauskaitę. 

Sveikiname naująjį pirmininką, linkime sėkmingo, kupino gerų idėjų darbo!

7 d. 15 val. Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis

8 d. 10 val. Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams: „Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo: ką planuojame ir kodėl būtent tai planuojame? Rodiklių formulavimas. Kokie yra SMART reikalavimai? Efektyviai suformuluoti uždaviniai”. Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės konsultantas, koučingo specialistas.

8 d. 13,30 val. Konsultacija LSU Kėdainių "Aušros" progimnazijos pradinio ugdymo pedagogams dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo. Konsultuoja - Jurgita Vaitelytė, specialioji pedagogė metodininkė, specialiojo ugdymo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

9 d. 15 val. Socialinių įgūdžių užsiėmimai su Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centrą lankančiais vaikais: „Sprendžiu problemą”. Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

9 d. 15 val. Mokinių savanoriškos veiklos klubo pasitarimas.  

10 d. 10 val. Seminaras Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialiniams pedagogams: „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir pagalbos teikimas”. Lektoriai - Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų socialinių pedagogų komanda.

10 d. 14 val. Seminaras Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos pedagogams: „Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės”. Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai” Klaipėdos padalinio vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys.

10 d. 15 val. Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas: „Pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos iniciatyvos". Metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Tumėnienė

10 d. 15 val. Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: „Oratorystės menas”. Lektorė - Antanida Likšienė, sertifikuota oratorių trenerė.

10 d. 17 val. Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus ikimokyklinio amžiaus ir pradinio ugdymo vaikų tėvams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

13 d. 10 val. Mokymai Ukmergės raj. Deltuvos pagrindinės mokyklos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai”. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.